Cetip Social Innovation Case Studies at Simra General Assembly in Padova!

On June 12-14 SIMRA consortium has met in Padova to present, share and further develop preliminary results of two years of work. CETIP came up with two case studies on social innovation from Central Europe and Balkan presented directly by their proposers and key stakeholders Ivo Saganic from Cres Martinsica and Maria Kozova from Catholic University in Ruzomberk, Slovakia. Both presented interesting models for survival of marginalised rural areas.

Vlkolinec represents Slovak cultural and natural heritage being the UNESCO locality and case A in SIMRA Register. Revival of traditional farming and agro- and ecotourism has increased chances to survival of this living reserve of folk architectureas presented by Maria Kozova. Additionally Vlkolinec  has potential as  “laboratory” for school and university students, and a place of practice-oriented workshops and summer schools.

Vidovici is ancient settlement on hilly island Cres, Croatia that as many others has suffered from depopulation and land degradation. Thanks to excellent leadership of Ivo Saganic and community identity Vidovici represent evidence model for survival and co-evolution of rural and modern life in marginalised area targeting at socio-ecological resilience.

The Green City Game

“The Green City Game“, je interaktívny rozhodovací model (agent based model- role board game), ktorý simuluje koexistenciu individuálnych a kolektívnych rozhodovacích stratégií s cieľom hľadať riešenia pre spoločenskú dilemu multiaktérov vo  využívaní a v spolupráci v manažmente a ochrane spoločných statkov – urbánnych commons. Je produktov laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL. S jeho pomocou je možné manažovať rozhodovací proces najmä podporou participatívneho rozhodovania v otázke kvality životného prostredia a využitia konceptu ekosystémových služieb v mitigácií klímy (znižovania CO2) v mestskom prostredí.

Prototyp bol prezentovaný na troch medzinárodných konferenciách ako tematická interaktívna sekcia:“Experimenting with commons“ (Slovak Economic Association Meeting in Košice, Urban Commons, Bologna, Taliansko, Earth System Governance Conference Democracy and REsilience in the Anthropocene, Austrália).

Obrázok: Prezentácia prototypu rozhodovacieho modelu na medzinárodných konferenciách v rámci interaktívnej sekcie na Urban Commons, Bologna (Taliansko) a Earth System Governance Conference Democracy and REsilience in the Anthropocene, (Austrália)

European Commission DG Agri

“How can social innovation contribute to rural development?

In December 5th, 2017, DG Agri workshop “How can social innovation contribute to rural development?” took place in Brussels. The consortium of SIMRA H2020 project (http://www.simra-h2020.eu/) discussed the potential contribution of SIMRA project to the EU Commission’s policies on agriculture, rural development and the Common Agricultural Policy (CAP) with 20 representatives of DG Agri. They expressed great expectations this project as well as their wishes.

Professor Tatiana Kluvánková, the leader of Work Package 2, introduced the transdisciplinary understanding of social innovation in marginalized rural areas in her invited lecture titled „What is social innovation?“

Program: SIMRA_DG agri program(Pdf)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

Európska komisia DG Agri

“Ako môže spoločenská inovácia prospieť k rozvoju vidieka? “

Dňa 5. decembra 2017 sa v Bruseli uskutočnil seminár DR Agri “Ako môže spoločenská inovácia prispieť k rozvoju vidieka?”. Konzorcium projektu SIMRA H2020 (http://www.simra-h2020.eu/) s 20 zástupcami DG Agri diskutovalo o tom, ako môže projekt SIMRA prispieť k politikám Európskej komisie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zástupcovia DG Agri vyjadrili veľké očakávania od tohto projektu, ako aj ich želania.

Profesorka Tatiana Kluvánková, líderka pracovnej skupiny 2, uviedla transdisciplinárne chápanie spoločenských inovácií v marginalizovaných vidieckych oblastiach v jej vyžiadanej prednáške s názvom „Čo je to spoločenská inovácia?“

Program:  SIMRA_DG agri program(pdf.)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

Národný informačný deň H2020

Projekt H2020 SIMRA – Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych oblastiach (http://www.simra-h2020.eu/) bol predstavený na vyžiadanej prednáške počas Národného informačného dňa Horizont 2020, ktorý sa venoval hlavne spoločenskej výzve 2 “Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a bioekonómia“.

Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra 2017 v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužiankach za účasti Marca Duponcela, vedúceho výskumu a inovácií Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Profesorka Tatiana Kluvánková predstavila najdôležitejšie výsledky projektu SIMRA získaného v prvom roku projektu v mene vedeckého tímu SIMRA. Oddelenie Strategických environmentálnych analýz pri Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied participuje s Centrom Excelencie SPECTRA na projektovom výskume ako líder pracovnej skupiny 2, ktorý sa zaoberá transdisciplinárnym chápaním spoločenských inovácií v marginalizovaných vidieckych oblastiach.

http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/337-narodny-informacny-den-programu-horizont-2020-2017-fotogaleria?Itemid=195

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/narodny-informacny-den-horizont-2020-sc2.html?page_id=3306

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

National information day H2020

Project H2020 SIMRA – Social Innovation in Marginalized Rural Areas (http://www.simra-h2020.eu/)  was introduced in the invited lecture during the National Info Day Horizon 2020, particularly considering the societal challenge 2 – “Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy. The event took place on November 7th, 2017 at the National Agricultural and Food Centre in Lužianky, with the participation of Marc Duponcel, the Head of the Research and Innovation of the European Commission’s Directorate-General for Agriculture and Rural Development. 

Professor Tatiana Kluvánková presented the most important outcomes of SIMRA project gained during the first year of the project on behalf of SIMRA scientific team. Department of Strategic Environmental Analysis at Institute of Forest Ecology at Slovak Academy of Sciences within Centre of Excellence SPECTRA is participating in the project research as Slovak partner leading Work Package 2 dealing with the transdisciplinary understanding of social innovation in marginalized rural areas.

http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/337-narodny-informacny-den-programu-horizont-2020-2017-fotogaleria?Itemid=195

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/narodny-informacny-den-horizont-2020-sc2.html?page_id=3306

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

SIMRA workshop

SHAPING SOCIAL INNOVATION FOR MARGINALISED RURAL AREAS

Systematic knowledge exchange and learning process in understanding and assessing social innovations for marginalised rural areas has been the main objective of the first Transdisciplinary workshop of H2020 project SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas). Hosted by the centre of excellence SPECTRA – joint research centre of the Institute of Forest Ecology Slovak Academy of Sciences, Slovak University of Technology and Comenius University in Bratislava the workshop took place on October 26th – 28th 2016 and was endorsed by the Slovak presidency of the Council of the European Union.

Members of the SIMRA consortium met for the first time with 20 members of the SOCIAL INNOVATION THINK TANK (SITT). Throughout the project, SITT will represent a multilevel transdisciplinary structure of the Scientific Advisory Board (SAB) and the Stakeholders Involvement Board (SIB) consisting of European, Associated & non-EU actors and experts in forestry, agriculture and rural development. A main mission of the trans-disciplinary approach of SIMRA is to advance academic excellence in order to promote the exchange of knowledge across various disciplines and expert arenas and to bridge the still existing gaps between science, policy and practice.

What are the overall and specific variables of the emergence of social innovation in marginalised rural areas? How do they effect a range of success factors and the lessons learned in different rural areas? What are the most appropriate approaches, methods and tools that can be used for assessing social innovations? What does policy support to social innovation mean in different regional settings and contexts?

Supported by invited lecture of Susan Baker, professor at Cardiff University Wales these questions framed intense three days’ discussions under SIMRA’s five thematic sessions with a particular reference to the Mediterranean region. Engagement of the SITT members since the beginning of SIMRA has been recognised as crucial for the creation of a transparent and inclusive approach to the framing of social innovation in marginalised rural areas.

Workshop was opened by the director of the Institute for Forest Ecology – Lubica Ditmarova, a vice-president of the Slovak University of Technology – Štefan Stanko, the Director General of Nature Conservation and Landscape protection of the Slovak Ministry of the Environment – Rastislav Rybanič, the Coordinator of SIMRA – principal scientist of the James Hutton Institute, the UK Maria Nijnik and Tatiana Kluvankova chair of host organisation.

The H2020 project “Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) coordinated by the James Hutton Institute was launched in April 2016 and is a 4-year project addressing the unlocking of growth potential of rural areas through an enhanced governance and social innovation http://www.simra-h2020.euWhat are agriculture, forestry and rural development? Primary school students from Bratislava have explained it for us with pictures

SIMRA scientific team
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

SIMRA workshop

Spoločenské inovácie na podporu marginalizovaných regiónov

Na pôde CE SPECTRA – spoločného pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV, Slovenskej technickej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského sa v dňoch 26-28. 2016 uskutočnil prvý workshop projektu SIMRA (Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckých regiónoch SIMRA H2020).

Spoločenské inovácie predstavujú nové prístupy k riešeniu krízových situácií ako zmena klímy, globálna kríza a iných spoločenských výziev 21. storočia. Na rozdiel od technologických inovácií vznikajú a šíria sa v rôznych úrovniach  spoločnosti často bez impulzu centrálnej moci.

Vieme určiť faktory vyvolávajúce spoločenské inovácie vedúce k dlhodobému prospechu marginalizovaných regionov EÚ? Aké su vhodné analytické prístupy a metny a ako zmeniť politkiky na ich podporu? pregikiplináarneho marova , Slovak University of Technology and Comenius Univeristy.ódy na hodnotenie dopadu inovácií a ako zmeniť politiky na ich podporu? Spolo 50 účastníkov z toho 20 členov SIMRA Social Innovation THINK TANK (SITT) sa tri dni venovalo návrhom na riešenie týchto otázok.

Workshop, financovaný schémou Horizon 2020, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Slovenského predsedníctva v EU zahájila riaditeľka Ústavu ekológie lesa Dr. Ľubica Ditmarová, prorektor Slovenskej technickej univerzity Doc. Štefan Stanko,  generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR Rastislav Rybanič. Projekt SIMRA predstavili koordinátorka projektu prof. Maria Nijnik z James Hutton Institute Škótsko a vedúca transdisciplinárnej stratégie prof. Tatiana Kluvánková.

Pôsobenie zástupcov kľúčových organizácií EÚ z oblasti manažmentu lesa, poľnohospodárstva a vidieckého rozvoja v  SITT – SIMRA je súčasťou originálnej transdisciplinárnej stratégie projektu na podporu napĺňania spoločenských výziev a tvorby vedeckých poznatkov  s aktívnou účasťou celospoločenských aktérov. Ciele workshopu podporila svojou úvodnou prednáškou prof. Susan Baker Cardiff University Wales.

Projekt SIMRA (Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckých regiónoch – H2020 677622-2 Research Innovation Action RIA ) koordinovaný James Hutton Inštitútom v Škótsku bol zahájený v apríli 2016. SIMRA je v poradí desiaty projekt RP EÚ kolektívu SPECTRA a oddelenia Strategických environmentálnych analýz ÚEL SAV. Pracovisko vedie vývoj konceptu spoločenských inovácií a implementáciu stratégie transdisciplinárnosti (WP2). Viac na http://www.simra-h2020.eu

What are agriculture, forestry and rural development? Primary school students from Bratislava have explained it for us with pictures

SIMRA scientific team


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

The Green City Game

“The Green City Game“, je interaktívny rozhodovací model (agent based model- role board game), ktorý simuluje koexistenciu individuálnych a kolektívnych rozhodovacích stratégií s cieľom hľadať riešenia pre spoločenskú dilemu multiaktérov vo  využívaní a v spolupráci v manažmente a ochrane spoločných statkov – urbánnych commons. Je produktov laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL. S jeho pomocou je možné manažovať rozhodovací proces najmä podporou participatívneho rozhodovania v otázke kvality životného prostredia a využitia konceptu ekosystémových služieb v mitigácií klímy (znižovania CO2) v mestskom prostredí.

Prototyp bol prezentovaný na troch medzinárodných konferenciách ako tematická interaktívna sekcia:“Experimenting with commons“ (Slovak Economic Association Meeting in Košice, Urban Commons, Bologna, Taliansko, Earth System Governance Conference Democracy and REsilience in the Anthropocene, Austrália).

Obrázok: Prezentácia prototypu rozhodovacieho modelu na medzinárodných konferenciách v rámci interaktívnej sekcie na Urban Commons, Bologna (Taliansko) a Earth System Governance Conference Democracy and REsilience in the Anthropocene, (Austrália)

European Commission DG Agri

In December 5th, 2017, DG Agri workshop “How can social innovation contribute to rural development?” took place in Brussels. The consortium of SIMRA H2020 project (http://www.simra-h2020.eu/) discussed the potential contribution of SIMRA project to the EU Commission’s policies on agriculture, rural development and the Common Agricultural Policy (CAP) with 20 representatives of DG Agri. They expressed great expectations this project as well as their wishes.

Professor Tatiana Kluvánková, the leader of Work Package 2, introduced the transdisciplinary understanding of social innovation in marginalized rural areas in her invited lecture titled „What is social innovation?“

Program: SIMRA_DG agri program(Pdf)